^ Back to Top

搜尋戰友請按此ラグオデA コラボ

※進場的「回復類」寵物的HP、攻擊力和回復力提升1.5倍

關卡資料

提升寵物的技能

寵物 技能及持有相同技能的寵物
攻撃態勢・水(CD: 11回合 → 5回合)
效果:

攻撃態勢・木(CD: 11回合 → 5回合)
效果:

攻撃態勢・光(CD: 11回合 → 5回合)
效果:

バーストボム(CD: 20回合 → 5回合)
效果: 2回合內,所有敵人的防禦力減少75%;並對敵方1體造成自身攻擊力×50倍的傷害

スプレッドキャッツ(CD: 13回合 → 6回合)
效果: 3回合內,所有攻擊轉為全體攻擊;並3回合內,木屬性的攻擊力變成1.15倍

クイックボム(CD: 10回合 → 3回合)
效果: 1回合內,所有敵人的防禦力減少50%;並對敵方1體造成99點無視防禦的固定傷害

鉄壁の構え(CD: 20回合 → 15回合)
效果: 5回合內,受到的傷害減少50%


作為進化素材的寵物

寵物 使用此寵物作進化素材的寵物
「冰波利」 可以作為以下寵物的進化素材:

「波波利」 可以作為以下寵物的進化素材:

「土波利」 可以作為以下寵物的進化素材:


地下城開放記錄

總開放次數: 99次,總開放時數: 1421小時

(24小時) 2018/04/09(一)(24小時) 2018/03/28(三)(24小時) 2018/02/27(二)
(24小時) 2018/02/02(五)(24小時) 2018/01/09(二)(24小時) 2017/12/24(日)
(24小時) 2017/12/01(五)(24小時) 2017/11/09(四)(24小時) 2017/10/22(日)
(24小時) 2017/10/03(二)(24小時) 2017/09/09(六)(24小時) 2017/08/24(四)
(24小時) 2017/08/04(五)(24小時) 2017/07/27(四)(24小時) 2017/07/07(五)
(24小時) 2017/06/15(四)(24小時) 2017/05/19(五)(24小時) 2017/04/23(日)
(24小時) 2017/03/27(一)(24小時) 2017/03/08(三)(24小時) 2017/02/17(五)
(24小時) 2017/01/30(一)(24小時) 2017/01/10(二)(24小時) 2016/12/12(一)
(24小時) 2016/11/25(五)(24小時) 2016/11/12(六)(24小時) 2016/10/22(六)
(24小時) 2016/10/13(四)(24小時) 2016/09/15(四)(24小時) 2016/09/06(二)
(24小時) 2016/08/22(一)(24小時) 2016/08/09(二)(24小時) 2016/07/21(四)
(24小時) 2016/06/22(三)(24小時) 2016/06/10(五)(24小時) 2016/05/27(五)
(24小時) 2016/05/11(三)(24小時) 2016/03/26(六)(24小時) 2016/02/29(一)
(24小時) 2016/02/10(三)(24小時) 2016/01/08(五)[緊急1小時] 2015/11/03(二)
[緊急1小時] 2015/10/02(五)[緊急1小時] 2015/09/03(四)[緊急1小時] 2015/07/28(二)
[緊急1小時] 2015/07/28(二)(24小時) 2015/07/20(一)[緊急1小時] 2015/05/30(六)
[緊急1小時] 2015/05/30(六)[緊急1小時] 2015/05/22(五)[緊急1小時] 2015/05/22(五)
[緊急1小時] 2015/05/07(四)[緊急1小時] 2015/05/03(日)[緊急1小時] 2015/04/28(二)
[緊急1小時] 2015/04/16(四)[緊急1小時] 2015/04/12(日)(24小時) 2015/04/06(一)
[緊急1小時] 2015/03/30(一)[緊急1小時] 2015/03/24(二)[緊急1小時] 2015/03/15(日)
[緊急1小時] 2015/03/11(三)[緊急1小時] 2015/03/01(日)[緊急1小時] 2015/02/26(四)
[緊急1小時] 2015/02/14(六)[緊急1小時] 2015/02/08(日)[緊急1小時] 2015/02/07(六)
[緊急1小時] 2015/02/03(二)[緊急1小時] 2015/01/25(日)[緊急1小時] 2015/01/12(一)
[緊急1小時] 2014/12/24(三)[緊急1小時] 2014/12/19(五)[緊急1小時] 2014/12/04(四)
(24小時) 2014/12/01(一)[緊急1小時] 2014/11/20(四)[緊急1小時] 2014/11/08(六)
[緊急1小時] 2014/11/04(二)[緊急1小時] 2014/11/01(六)[緊急1小時] 2014/10/25(六)
[緊急1小時] 2014/10/22(三)[緊急1小時] 2014/10/18(六)[緊急1小時] 2014/10/12(日)
[緊急1小時] 2014/10/09(四)[緊急1小時] 2014/10/05(日)[緊急1小時] 2014/10/02(四)
[緊急1小時] 2014/09/28(日)(24小時) 2014/08/22(五)(24小時) 2014/07/10(四)
(24小時) 2014/06/15(日)(24小時) 2014/05/19(一)(24小時) 2014/04/26(六)
(24小時) 2014/04/04(五)(24小時) 2014/03/09(日)(24小時) 2014/02/18(二)
(24小時) 2014/01/08(三)(24小時) 2013/12/17(二)(24小時) 2013/11/13(三)
(24小時) 2013/10/14(一)(12小時) 2013/09/26(四)(24小時) 2013/08/29(四)

Graphics © Copyright by Gungho Online Entertainment, Inc.
戰友系統及資訊網 由 Sky C. 持有,介面設計 Naldo W.
如對本網站有任何查詢,歡迎電郵至 [email protected]