^ Back to Top

搜尋戰友請按此趙雲参上!

關卡資料

提升寵物的技能

寵物 技能及持有相同技能的寵物
守護魔法・水(CD: 11回合 → 6回合)
效果: ;並將綁定狀態減少3回合

雷の呪い(CD: 18回合 → 8回合)
效果: 4回合內,受到傷害時進行受到傷害3倍的光屬性反擊;並

百戦百勝の求道(CD: 12回合 → 8回合)
效果: 1回合內,攻擊類的攻擊力變成2倍;並1回合內,所有敵人的防禦力減少75%


作為進化素材的寵物

寵物 使用此寵物作進化素材的寵物
「龍威之勇將軍・趙雲」 可以作為以下寵物的進化素材:


地下城開放記錄

總開放次數: 61次,總開放時數: 1327小時

(24小時) 2018/02/05(一)(24小時) 2018/01/12(五)(24小時) 2017/12/21(四)
(24小時) 2017/12/01(五)(24小時) 2017/11/14(二)(24小時) 2017/10/20(五)
(24小時) 2017/09/28(四)(24小時) 2017/07/29(六)(24小時) 2017/07/09(日)
(24小時) 2017/06/16(五)(24小時) 2017/05/18(四)(24小時) 2017/04/22(六)
(24小時) 2017/03/10(五)(24小時) 2017/02/18(六)(24小時) 2017/02/03(五)
(24小時) 2017/01/07(六)(24小時) 2016/12/19(一)(24小時) 2016/11/29(二)
(24小時) 2016/11/17(四)(24小時) 2016/11/05(六)(24小時) 2016/10/28(五)
(24小時) 2016/10/19(三)(24小時) 2016/10/04(二)(24小時) 2016/09/20(二)
(24小時) 2016/09/04(日)(24小時) 2016/08/26(五)(24小時) 2016/08/13(六)
(24小時) 2016/07/28(四)(24小時) 2016/07/10(日)(24小時) 2016/06/23(四)
(24小時) 2016/06/06(一)(24小時) 2016/05/23(一)(24小時) 2016/04/19(二)
(24小時) 2016/04/01(五)(24小時) 2016/03/21(一)(24小時) 2016/03/08(二)
(24小時) 2016/02/18(四)(24小時) 2016/02/04(四)(24小時) 2016/01/20(三)
(24小時) 2016/01/09(六)(24小時) 2015/12/24(四)[緊急1小時] 2015/12/08(二)
[緊急1小時] 2015/12/08(二)(24小時) 2015/11/14(六)(24小時) 2015/10/10(六)
(24小時) 2015/08/15(六)[緊急1小時] 2015/08/06(四)[緊急1小時] 2015/08/06(四)
(24小時) 2015/07/14(二)[緊急1小時] 2015/07/06(一)[緊急1小時] 2015/07/06(一)
(24小時) 2015/06/30(二)(24小時) 2015/05/27(三)(24小時) 2015/04/24(五)
(24小時) 2015/03/29(日)(24小時) 2015/03/09(一)(24小時) 2015/02/12(四)
[緊急1小時] 2015/02/04(三)(24小時) 2015/01/17(六)(24小時) 2014/12/26(五)
(48小時) 2014/11/14(五)

Graphics © Copyright by Gungho Online Entertainment, Inc.
戰友系統及資訊網 由 Sky C. 持有,介面設計 Naldo W.
如對本網站有任何查詢,歡迎電郵至 [email protected]